Etapes

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA


 • L’eix vertebrador que marca la línia de treball de l’ESO és formar persones perquè assoleixin un consistent grau de responsabilitat i interioritzin la cultura de l’esforç, el respecte vers els altres i un esperit analític i crític que els facin més lliures.
 • A l’escola cada alumne utilitza el seu ordinador i totes les nostres aules disposen de pissarres digitals i connectivitat permanent a internet. A través de la competència bàsica en TIC (Tecnologies de la Informació i el Coneixement) es treballa el domini de les habilitats i els recursos tecnològics bàsics. L'alumnat ha d'ésser un usuari informat de les possibilitats de les TIC apropiats en diferents àmbits (personal, laboral, social,...) i com a suport bàsic per a l'aprenentatge continuat al llarg de tota la vida.
 • En aquesta etapa es fomenta el treball cooperatiu, per afavorir la interacció alumne-professor i alumne-alumne, potenciar la responsabilitat individual i desenvolupar les habilitats socials. A partir d’un cert nombre d’experiències significatives, funcionals i compartides, els alumnes poden assolir el significat profund gràcies a l’aprenentatge significatiu dels continguts que treballen i aprenen, afavorint la construcció de les diverses competències, fomentant l’argumentació de les seves opinions i la pròpia capacitat comunicativa.
 • Oferim una ampliació de l’horari establert pel Departament d’Ensenyament en les matèries instrumentals (llengua catalana, castellana i matemàtiques), conjuntament amb la llengua anglesa. A les àrees de llengua catalana i llengua castellana es treballa en grups reduïts segons el nivells d’ampliació o de reforç. A l'àrea de matemàtiques l'ampliació i el reforç es fa dins de l'aula. A l'àrea de llengua anglesa els cursos es divideixen en dos grups en funció del nivell dels alumnes,  preparant-los per l'assoliment dels certificats de Cambridge (KET, PET i First Certificate) amb la possibilitat de presentar-se a aquests exàmens en el mateix centre. També comptem amb el suport d'un auxiliar de conversa nadiu.  
 • Treballem la creativitat a través de l’expressió plàstica, musical i corporal.
 • Des de l’escola es fomenta el coneixement de l’entorn i la interacció entre aquest i l’activitat humana. També es potencien les actituds i actuacions per a la sostenibilitat.
 • Es conciencia de la riquesa de la diversitat cultural com a riquesa personal i col·lectiva.
 • Fomentem l’hàbit de la lectura i de l’expressió escrita mitjançant la participació en diversos certàmens literaris anuals tant d’àmbit local com provincial i l’elaboració de la revista escolar.
 • El sistema de cotutoria permet una atenció individualitzada a cada alumne, per aconseguir un apropament entre alumne, família i tutor. Cada trimestre es fa arribar un informe de preavalució (a través del web) i un d’avaluació. Es realitza com a mínim una entrevista trimestral amb els pares. A 1r i 2n l’acció tutorial prioritza la consolidació d’hàbits i tècniques d’estudi que permeten assolir gradualment l’autonomia personal i de treball.  A 3r i 4t d’ESO l’acció tutorial es centra en l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.
 • Els treballs de síntesi (1r, 2n i 3r d' ESO) han estat elaborats pel Claustre de Professors amb la intenció d’apropar els alumnes al municipi de Malgrat de Mar. És una excel·lent eina que permet entendre la localitat i descobrir aspectes fins aleshores desconeguts.
 • Els Projectes de recerca (4t ESO) s’elaboren al llarg del curs acadèmic amb el seguiment i orientació d’un professor-tutor.
 • Durant el curs acadèmic s’organitzen sortides pedagògiques, conferències, exposicions, sessions de cinema i teatre, treballs de camp, concursos, visita a fàbriques del municipi, tallers al propi centre que complementen i fan més dinàmics els continguts curriculars.
 • Treballem la convivència a través d’activitats de lleure: colònies i viatge de fi d’etapa.
 • Fomentem les relacions entre les diferents etapes educatives  com l'apadrinament de lectura, projectes de plàstica, de matemàtiques, d'educació física i d'altres.

HORARI:


 Dilluns de 8:00 – 13:05  i 15:00 – 17:00

 Dimarts de 8:00 – 13:30  i de 15:00 – 17:00  

 Dimecres de 8:00 - 13:30

 Dijous de 8:00 – 13:30  i de 15:00 – 17:00  

 Divendres de 8:00 - 14:00