Etapes

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

De Primer a Sisè de Primària

 • Eduquem els alumnes per al seu desenvolupament personal i de ciutadania: autoestima, cultura de l’esforç, autonomia, responsabilitat, solidaritat, atenció i respecte.
 • La llengua vehicular d’aprenentatge és el català.
 • Afavorim l’aprenentatge de les àrees instrumentals,  llengües i matemàtiques, amb mestres de suport a l’aula per assolir els objectius.
 • Aprenentatge i aprofundiment de les llengües castellana i anglesa tant a nivell oral com escrit.
 • Algunes classes setmanals de català, castellà, coneixement del medi, matemàtiques, visual i plàstica i anglès en grups reduïts.
 • Informàtica en grups reduïts a tota la primària.
 • Fomentem i estimulem el gust per la lectura amb diferents activitats. 
 • Ús de pissarres digitals interactives a tots els nivells. 
 • Estimulem la creativitat a través de l’expressió escrita, plàstica, musical i corporal.
 • Fomentem l’observació, la investigació i el treball cooperatiu.
 • Utilitzem una metodologia activa, participativa i lúdica a través d’activitats i projectes.
 • Afavorim la interrelació personal dels alumnes de totes les edats amb diverses activitats com ara: dansa, manualitats, apadrinaments lectors, tallers, etc.
 • Detecció,  avaluació  i  tractament  psicopedagògic  d’alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Treball individualitzat o en grups molt reduïts amb la mestra d’Educació Especial. Ús de material adaptat a les característiques individuals de cada alumne. (Veure l'apartat Equip Psicopedagògic). 
 • Acció Tutorial: seguiment personal i acadèmic de l’alumne i comunicació amb les famílies.
 • Celebració de les festes populars mitjançant tallers, representacions per part dels alumnes de diferents obres teatrals per la castanyada, Nadal i Sant Jordi, amb la col·laboració i participació de les famílies.
 • Durant el curs acadèmic s’organitzen sortides pedagògiques i lúdiques, conferències, exposicions, sessions de teatre, treballs de camp, concursos, visita a l'ajuntament, biblioteca i altres tallers al propi centre o externs, que complementen i fan més dinàmics els continguts curriculars.
 • Participació en diferents certàmens i concursos  a nivell intern, local i comarcal.
 • Col·laborem en  les activitats proposades per l'ajuntament: Cantata, visita a la deixalleria, educació viària, ...
 • Anglès: 5 classes setmanals (Veure informació específica a l'apartat d'anglès).   
 • HORARI: 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.